Профил на ученика в IB

Профил на ученика в IB

Профил на ученика в IB DP

Профилът на ученика, обучаван по програмата на Международния бакалауреат, ще бъде в центъра на нашата обща рамкова програма, като ясно и кратко представяне на целите и ценностите на Международния бакалауреат и  израз на това, което в програмата се нарича „интернационално съзнание“.

Изследователи - ние подхранваме своята любознателност, като развиваме изследователски и откривателски умения. Ние знаем как да учим и самостоятелно, и в група.

 

 

Стремим се към знания - разработваме и използваме концептуалното разбиране, изследването на знанията интердисциплинарно. Ние се занимаваме с проблеми и идеи от локално и глобално значение.

 

 

Мислители - Ние използваме уменията си за критично и креативно мислене, за да анализираме сложните проблеми и да предприемем отговорни действия. Ние проявяваме инициативност при вземането на обосновани, етични решения.

 

 

Умеещи да общуват - изразяваме се уверено и креативно на повече от един език и по много различни начини. Ние си сътрудничим ефективно, като се вслушваме в гледната точка на различните личности и групи.

 

 

Принципни - работим почтено и честно, със силно чувство за справедливост и настояване за  правосъдие; ние уважаме правата и достойнството на всички хора, навсякъде по света. Ние поемаме отговорност за своите действия и последствията от тях.

 

 

Непредубедени - ние критично оценяваме своята собствена култура и национална история, както и ценностната система и традициите на дригите държави. Ние търсим и преценяваме различните гледни точки – стремим се да израстваме в развитието с придобиването на всеки нов опит.

 

Грижовни - изпитваме емпатия, състрадание и уважение към другите хора. Ние сме се посветили на служба в полза на обществото и работим за настъпването на положителна промяна в него, както и в света около нас.

 

 

Поемаме рискове - подхождаме към несигурността обмислено и решително. Ние сме гъвкави, креативни и устойчиви при появата на трудности и настъпване на промяна.

 

 

Балансирани - разбираме важността на балансирането на различните аспекти на нашия живот – интелектуален, емоционален и физически, за да постигнем благополучие за себе си и за другите. Ние разбираме взимозависимостта между самите нас, другите хора и света, в който живеем.

 

Самоанализиращи се - ние внимателно анализираме света около нас и собствените си идеи и опит. Стремим се да разберем своите силни и слаби страни, за да подпомогнем своето учене и личностно развитие

 

Програмата позволява да бъдеш самия себе си

Дипломната програма на Международния бакалауреат спомага за емоционалното и интелектуалното съзряване на учениците. Чрез профила на ученика и други елементи от програмата – като програмата за креативност, активност и служба в полза на обществото, нашите ученици развиват необходимите умения и лични качества, за да успеят да оставят следа и да се развиват в този непрекъснато променящ се свят.

Show menu