Методи за преподаване и обучение

Методи за преподаване и обучение

Когато учениците достигнат до този етап от образователното си пътешествие, те трябва вече да могат да ползват  уверено редица новопридобити умения, включително и тези, които са резултат от изучаването на учебния материал чрез вграждане на мисловни модели (Thinking-Based Learning) и концептуални обобщения (Consept-Based Learning). Профилът на ученика в Международния бакалауреат включва качествата, които всеки гражданин на глобалния свят през 21-ви век трябва да притежава. Като допълнение към мисловните модели се прилагат и други методи на учене и обучение, които са в основата  на това, което се стремим да постигнем с всички наши ученици

Критично мислене  - способността за анализ и оценка на проблемите и идеите.

 • Развиването на умения за критично мислене е ключова характеристика на Дипломната програма на Международния бакалауреат. На учителя се гледа само като на фасилитатор, който напътства учениците как да развият своето по-висше мислене, как да анализират и да синтезират информацията по време на целия учебен процес. Постигането на себеосъзнаване - и като мислители, и като обучаеми, е най-очевидно по време на курса „Теория на познанието“, когато учениците имат възможност да разсъждават върху дилемата: "Как ние разбираме, че знаем това, което твърдим, че знаем“.

Творчество и иновации - Как да използваме своите умения и изобретателност за раждане на нови идеи.

 • При изучаването на предметите, включени в Дипломната програма на Международния бакалауреат, е отделено най-голямо внимание на уменията за мислене от по-висш порядък. Учениците са насърчавани да свързват, разширяват и оспорват общоприети твърдения – те обработват всяка новопостъпила информация, като се стараят да открият в нея – познати, повтарящи се модели и по този начин да изградят своето концептуално разбиране за явленията, а след това да запаметят всички новооткрити ключови факти и идеи. На тях се поставя и задача да намерят по-ефективни и ефикасни начини за постигането на същите резултати, след което да експриментират и с други, непознати начини на учене, и да дадат своята оценка за тях.

Трансфер на знания - прилагане на умения в различен контекст

 • Това означава ученикът да умее да достигне до концепцията за същността на дадени явления и след като   направи съответното обобщение, да може уверено да прилага придобитото познание в най-различни ситуации.

Сътрудничество - умението да се работи ефективно с другите.

 • За да се възползват максимално от условията, предоставени от училищната им среда, учениците трябва да могат да общуват еднакво добре и с връстниците, и с учителите си. Това може да доведе до по-добро разбиране на фактите, повишаване на мотивацията и ангажираността им, до по-добри оценки и по-голяма удовлетвореност от учебния процес. Съвместните дейности също могат да допринесат за развитието на по-висш порядък на мислене и по-продължително съхранение на дадена информация.

Общуванеефективен обмен на мисли и идеи.

 • За да се възползват максимално от условията, предоставени от училищната среда, учениците трябва да могат да общуват еднакво свободно както с връстниците си, така и с учителите си. Умението за общуване е тясно свързано с умението за сътрудничество и е едно от качествата, включени в профила на ученика от програмите на Международния бакалауреат.

Организационни уменияефективно управление на задачите и времето.

 • Умелото управление на времето е ключова характеристика на умението за самостоятелно управление на процеса на възприемяне на учебния материал;

 • Учениците се научават как да разделят всяка поставена от учителя задача на по-малки подзадачи, след което да я решат с няколко лесни действия, като сами определят времетраенето на всяка една стъпка; в същото време се научат да планират преговор на научения материал; трябва да съумеят да съставят учебни планове за подготовка за тестове и изпити и накрая да изработват академични графици. Така те значително ще подобрят самоуправлението на времевите диапазони  на учебния процес.

 • Учителите могат да помогнат на учениците с организацията на тяхното време, като координират крайните срокове за изпълнение на задачите, които им поставят, така че оценяването им да е равномерно разпределено през цялата учебна година.

Емоционална интелигентност - самоуправление на състоянието на духа.

 • Развитието на емоционалната интелигентност е ключова част от развитието на самоуправленските умения.

 • Тя подпомага самоконтрола на настроенията им, засилва мотивацията им и способността за ефективно справяне с трудностите и неуспехите.

 • За учениците от Дипломната програма (както и за всички останали ученици) има три ефективни умения, които са нужни за справяне с предизвикателствата на съответното академично ниво и това са: устойчивост, самомотивация и самовглъбяване (концентрация).

Анализ на собственото мислене (себепознание)преразглеждане на вече научен материал.

 • Това умение за мислене играе съществена роля в процеса на обучение. Всепризната е ролята на структурираното разсъждение за провеждане на по-успешен образователен процес.

 • Ефективните разсъждения трябва да накарат учениците да мислят по-задълбочено - те трябва напълно да осъзнават съществената им роля за обучителния процес. 

 • Тези дейности могат да бъдат:
  • писмени (есета с елементи на разсъждение, дневници, разглеждане на казуси),
  • устни (презентации, видео дневници, дискусии)
  • артистични/креативни (снимки или завладяващи сцени, които може да се използват за повдигане на дискусии).

 • Те могат да съдържат елементи от най-различни жанрове (например ученическо портфолио).

Информационна грамотност - умението за намиране, интерпретиране и създавне на нова информация.

 • „Информационна грамотност (компетентност)“ е по-широк термин, който често се отнася до цял набор от способности, „които спомагат за развитието у отделните индивиди на умения за критично оценяване и разбиране на света и придибитото досега от него познание, за да може да участва ефективно в обучителния процес, като си служи със и допринася за обогатяването на информационния пейзаж (фон)“ (Хеуърт и Уолтън 2009;2010)

 • Информационната грамотност е съществена за всеки един ученик, занимаващ се с каквато и да е форма на изследователско учене.

 • Претрупването с информация е често срещан проблем при учениците. Чрез развиването на уменията им за проучване могат да се научат да се концентрират върху изследването си и да се справят с обема на намерената от тях информация. 

 • Тези умения често са тясно свързани с други такива:  например, с комуникационните, които също могат да се развиват по време на изследването.

Медийна грамотност - сътрудничество с медиите за създаване на нова информация.

 • Обучението по медийна грамотност е от съществено значение за всеки един ученик, занимаващ се с изследователско проучване. Необходимо е учениците да успеят да стеснят обсега на своето изследване, така че да могат да оползотворят обема информация, който събират. Това е особено важно за проучванията в интернет.

 • Онлайн комуникациите като блогове, дневници за размишления, колективно изработени уеб страници, дигиталните разкази, подкастите, интерактивният микроблогинг и създаването на групи в социалните мрежи, също предлагат големи възможности както за развитие на умението за разсъждение, така и за медийно ограмотяване.
Show menu