Холистично образование в училище

Какво означава "холистично образование"?

Холистичното образование отговаря на името си, тъй като се фокусира върху цялотното израстване на учениците, а не само върху някои от характерните човешки дейности. То се занимава с развитието на интелектуалния, социалния, физическия, артитичния, творческия и духовния потенциал на децата.
BSS се стреми да изгради всестранно развити личности, които живеят в хармония както със себе си, така и със заобикалящия ги свят.

Как се постига тази хармония и баланс?

 • Ние предоставяме на нашите ученици възможност да придобиват знания чрез развиването на практически умения и разработването на реални проекти;

 • Разработваме интегрирана учебна програма, насочена главно към тематични уроци;

 • Спомагаме за развитието на умения за решаване на проблеми и за критично мислене;

 • Редовно осигуряваме възможност за колективен труд и за развитието на социални умения;

 • Допринасяме за разбирането, че целите на обучението са омисляне и действие, а не  - машинално усвояване и преповтаряне на знания;

 • Държим повече на сътрудничеството и кооперирането, отколкото на конкуренцията;

 • Учим ги на социална отговорност и толерантност към различните от тях;

 • Интегрираме служенето на обществото както в практическите учебни проекти, така и в редовните учебни занятия;

 • Все по-рядко използваме учебниците – стремим се да осигуряваме на учениците разнообразни и актуални учебни ресурси;

 • Създаваме у учениците нагласа за учене през целия живот;

 • Чрез оценяване на ученическите проекти преценяваме постигнатите цели и придобития академичен опит;

 • Подпомагме децата в стремежа им да се приспособят и да уважават останалите,  държим те да се чувстват специални и щастливи.

Личностно развитие в BSS

Развитието на личността е неделима част от образованито в BSS, тъй като ние не само преподаваме академични предмети, но и учим нашите ученици как да успеят в живота.

Това е единен, възприет от цялото училище подход, който ангажира цялата общност (училищни лидери, персонал, учители и семейства).

В BSS всяка сутрин, по време на своите срещи, учениците споделят как се чувстват, какво най-силно желаят да постигнат и, след това, съставят плана си за деня. Веднъж седмично има обща среща (асембли), на която един говорител избира обща тема. Тя е свързана със социалните, моралните, култулните и духовните ценности, с устойчивите цели на Международния бакалауреат, както и с традиционни британски ценности и кара учениците да се вгледат в собствения си характер и да намерят тези черти в себе си.

В сърцето си нашето училище носи „Ключовете към успеха“ . Това са умствените нагласи или мисловни модели, които успешните хора използват в живота си. Тяхното приложение, както и дискусията на тема: „Какво налага това?“,  спомагат за развитието на устремени, завършени млади хора.

В нашата програма е включено и обучението за учители: “Как да общуваме ефективно с тийнейджърите“. С уменията, придобите след този курс, учениците повишават комуникативните си умения, научават се как да разбират емоциите си и как да разрешат  - по печеливш за двете страни начин, конфликтите помежду си.

Проектно-базираното обучение и редовните състезания между отделните Къщи, водят до по-дълбоко осъзнаване  на силните страни на всеки участник, на нивото му на развитие и до признаването на силата на отборния играч.

Нашата мисия е да изградим успешни млади хора, да спомогнем за усъвършенстването на необходимите умения, за да ги изградим като любознателни, съсрадателни и творчески личности.

Духовно, морално, социално и културно развитие на учениците

Всички британски училища със статут „извън пределите на Великобритания“ са редовно инспектирани от британското Министертво на образованието, за да докажат, че отговарят на определени стандарти. Един от тях е: „Създване на духовни, морални, обществени и културни ценности  у всеки един ученик“.

По време на инспекцията нашето училище доказа, че "Учениците постигат висока степен на развитие чрез усвояването на академичния план, на планираните уроци за изграждането на личностни и социални умения; на умения за водене на здравословен начин на живот, както и на уроци по икономика и финансова грамотност;  програмата за ефективно общуване с младите, дискусионните кръгове, тематичните срещи, свързани с училищната ценностна система, и извънкласните занятия.

Училището активно възпитава толерантност и уважение към човешките различия. Това е в основата на нашата култура и етос. Обратната връзка с родителите и дискусиите с тях – включително на деликатни младежки теми, подпомагат нашия подход. Фундаменталните британски ценности са умело загатнати, но на моменти и явно декларирани по време на обучението. Чрез темите, които разглеждат, учениците научават отговорностите си като граждани и на България, и на Обединеното Кралство,  и на света.

Show menu