Умения за успех на Британско училище в София

Отвъд класната стая

Традиционните методи на преподаване вече не са достатъчни, за да обучават учениците на 21-ви век. Те трябва да развият умения да анализират, синтезират и да прилагат вече наученото, за да разрешават проблеми, да вземат решения и да общуват ефективно. За да са добре подготвени да работят през 21-ви век, учениците трябва много бързо да разбират новите технологии, процеси и концепции, които не са съществували допреди няколко години, дори месеци.

Ние вярваме, че ключовите умения са следните:

Умения за общуване

Способността да слушаш, пишеш и говориш ефективно, за да представиш и обмениш информация и идеи кратко, ясно и креативно.

Работа в екип

Способността да изградиш ангажираност към даден проблем в екипа си и да развиеш уменията си за сътрудничество, за споделяне на знания и разясняване на идеи, като подчертаеш както чуждата, така и своята креативност.

Мислене/Решаване на проблеми

Умението да събираш и проверяваш дадена информация, да мислиш критично и креативно, да анализираш нововъзникналите ситуации, да намираш решения на проблемите и да вземаш информирани, добре обмислени решения.

Инициативност

Способността да поемеш инициативата, да прецениш и премериш всички рискове, да направиш повече от необходимото, в желанието си да постигнеш успешни резултати.

Организационни умения

Способността да управляваш изпълнението на поставените ти задачи ефективно, да планираш и приоритизираш действията си за определен период от време, да си поставяш разумни цели, да използваш креативността си, за да подобриш резултата от решените задачи.

Адаптивност

Способността да устоиш на трудностите, да се противопоставиш на оказания върху теб натиск, да се адаптираш към различни, променливи обстоятелства.

Увереност

Самомотивацията и способността да генерираш и поддържаш силна вяра в собствените си умения и способности, за да постигнеш успех.

Креативност

Способността да използваш въображението си и да измисляш оригинални идеи – както самостоятелно, така и в екип, за да създадеш нещо ново, което непрекъснато да се стремиш да подобряваш.

Финансова грамотност

Способността да анализираш финансовата информация, да управляваш парите добре, да вземаш информирани решения, за да планираш бъдещето си.

Дигитална грамотност

Способността умело и уверено да внедряваш нови технологии, да се адаптираш гъвкаво към динамично променящия се дигитален свят, отговорно да се сдобиваш с информация и така да я споделяш, че да постигнеш по-задълбочена комуникация с партньорите си.                                                                                                                                 

Стремеж за нови знания

Способността да искаш и да можеш бързо да разбираш и научаваш нови неща;  да поемаш нови задачи и да адаптираш решението им към непрекъснато променящата се работна обстановка. Умението да извличаш информация от най-различни източници и ефективно да я прилагаш при всяка нововъзникнала ситуация.

Как постигаме всичко това в BSS?

1. Youth Effectiveness Training (YET)

 • Учениците се научават да разбират кое е важно за тях;
 • да създават и задържат приятели;
 • да се вписват в заобикалящата ги среда;
 • да преодоляват страховете си;
 • да разрешават конфликтите, вместо да спорят и да се бият;
 • да създават връзки с хора, различни от тях.

2. Habits of Mind (16 житейски умения за разрешаване на проблеми)

 • Постоянство
 • Управление на импулсивните реакции
 • Слушане с разбиране и емпатия
 • Гъвкаво мислене
 • Мислене за мисленето (себепознание)
 • Стремеж към точност
 • Задаване на въпроси и излагане на проблеми
 • Прилагане на вече усвоени знания в нови ситуации
 • Мислене и общуване с яснота и прецизност
 • Събиране на информация с всички сетива
 • Креативност, въображение и иновация
 • Отговаряне с възхищение и благоговение
 • Поемане на разумни рискове
 • Откриване на хумор в различни ситуации
 • Екипно мислене
 • Приемане с готовност на непрекъснатото учене

3. Ключове към успеха (Същината на нашето училище, пряко свързано с профила на Международния бакалауреат)

 • Уравновесеност (контролиране на импулсивността и екипно мислене)
 • Либерално мислене (гъвкаво мислене)
 • Общуване (постигане на яснота и точност в общуването)
 • Познание (събиране на данни чрез всички сетива и приложение на усвоено вече знание )
 • Проучване (задаване и отговаряне на въпроси с удивление и страхопочитание)
 • Поемане на рискове (постоянство и поемане на разумни рискове)
 • Загриженост (слушане с емпатия и екипно мислене)
 • Мислене (стремеж към точност и креативност, развиване на въображението и иновативност)
 • Основополагащи принципи (самоанализ)
 • Разсъждение (готовност за непрекъснато обучение и самоанализ)

4. TBL училище (Робърт Суордз)

 • Креативно мислене - генериране на оригинални идеи; изразяване на нови идеи
 • Разяснение на идеите - мисловен модел за цялото и неговите части, сравнение и контраст, последователно излагане на информацията, класификация
 • Комплексно мислене - вземане на решения, разрешаване на проблеми
 • Критично мислене - преценяване на достоверността на източниците, достигане до надеждни хипотези, намиране на причината за дадено явление
Show menu