Подходи за преподаване и учене

Ние трансформираме процеса на учене

Учене чрез вградени мисловни модели

Британското училище в София е първото сeртифицирано училище за учене чрез мисловни модели. Ние избрахме да преминем през целия този предизвикателен процес, тъй като 21-ви век ни изненадва ежедневно с нови открития и теории, а знанията, които придобиваме днес, могат да се окажат неверни в утрешния ден.

Ние в BSS вярваме, че това, което винаги ще се търси, е умението да се мисли и критично, и креативно. Да можем да оценим достоверността на информацията, да изберем правилно и да прогнозираме точно, са само няколко от умениятаа за мислене, които нашите ученици овладяват под ръководството на квалифицирани учители, наставници и обучители.

Ние започваме да работим върху тези умения, когато децата са на 3-годишна възраст, когато подпомагаме нашите ученици в изработването на мисловни карти, или на това какви стъпки трябва да направят, когато се изправят пред предизвикателствата на нова ситуация. С практиката тези стъпки се усвояват напълно и дълбокото качествено мислене става естественият начин нашите ученици да подходят към живота.

Обучение чрез разработване на проекти

Британско училище в София е иновативна институция от 21-ви век, като ние се разграничаваме от моделите на старомодното образование, при което пасивно се научават и възпроизвеждат откъслечни факти и след това се рецитират извън контекст. Този архаичен модел е крайно недостатъчен за подготовка на учениците за оцеляване в днешния свят. Разрешаването на сложни проблеми изисква владеенето не само на основните умения: четене, писане и математика, но и на уменията на 21-ви век: работа в екип, решаване на проблеми, събиране на информация за изследователско проучване, управление на личното време, синтезиране на необходимата информация. С умело съчетаване на базовите и надградени умения нашите ученици стават мениджъри на своя собствен учебен процес, компетентно подпомагани  от нашите  креативни и висококвалифицирани  учители.

Ние открихме, че събирането на знания от различни източници, по различни начини и прилагането на овладените умения за прогнозиране, проверяване, разширяване и експериментиране, не е достатъчно за учениците, тъй като те все още не успяват да ги прилагат в реалния живот.

В своя стремеж да подготвим учениците за реалния живот ние провеждаме и обучение чрез разработване на проекти. Този проект дава възможност на децата да създадат сами свой проект, за да покажат своите умения и познания и да го представят пред общността си.

Обучение чрез разработване на концепции

Невъзможно е да знаем всичко. Съдържанието се променя, но концепциите се запазват. За да подпомогнем нашите деца в постигането на успех в бъдещите им начинания, ние се обърнахме към Лин Ериксън и въведохме обучението: „Самостоятелно достигане до концепции“.

Този подход се използва за достигането до големи, трансферуеми идеи, които са валидни и за други, различни времена, места и ситуации. Децата осъзнават колко е важно да идентифицираш с повтарящи се модели в заобикалящата ни действителност и да умееш да ги обобщиш. След това осъзнаване те разбират какво означава процесът учене.

Например, информацията за Втората световна война е затворена във времето и пространството и не може да се използва като пример в реалния живот. Чрез внедряването на модела на мислене за достигане до конкретни концепции, учениците развиват мислене от по-висш порядък. Чрез дебати за отделните нации, мощта, която те притежават, конфликтите между тях и политиката, която водят, се откриват естествените връзки между тези генерализирани понятия, и се изработва  модел на мислене, който учениците могат да използват за разпознаване, декодиране и оценяване  на която и да е „гореща ситуация“.

Нагласи за задълбочено мислене

BSS е естествен храм на осъзнатото мислене, на ума, където онагледяването на учебния процес в класните стаи подпомага развитието на логическата последователност в разсъжденията на учениците и изгражда у тях умения за гъвкаво, независимо и задълбочено мислене. Ние сме напълно убедени, че всички ученици притежават вродени способности за използване на най-различни модели на мислене.

Мисловните карти са визуален език, набор от онагледяващи средства. Те са изработени от д-р Дейвид Хайерл и спомагат за фокусирането върху 8-те основни познавателни процеса. Предоставят се на учениците като спомагателни средства при четене и писане, научаване на специфично съдържание и интердисциплинарни проучвания. С течение на времето, те се научават да съчетават различните мисловни карти все по-умело, като лесно избират коя карта отразява най-точно необходимия мисловен процес в съответния контекст.

Създаване на умения за задаване на целенасочени въпроси

Изграждането на умение за задаване на целенасочените въпроси е в сърцевината на процеса на обучение в BSS. Чрез задаването на по-открити и искрени въпроси учениците се научават да изразяват по-ясно своето погрешно разбиране на материала, добиват самоувереност и развиват своите академични интереси. Това е един истински процес за личностно развитие, който е не само интелектуално, но и социално и емоционално предизвикателство за учениците. Процесът на обучение в задаването на ключовите и точни въпроси насърчава най-мадите умове да развият своя собствена философия и да изградят свое собствено виждане на света.

Show menu